سخت تر از ندیدنت آنجاست که در خیابان، محل کار و هر جا که فکرش را کنی
هستند کسانی که شبیه تواند، مثل تو می خندند، مثل تو راه می روند
تا مرا دلتنگ تو کنند ،
بدتر از آن ولی وقتی است که ...
همان ها که مثل تو نفس می کشند مثل تو می خندند
آنقدر شبیه تو نیستند که مرا عاشق خودشان کنند...
آن طور که من عاشق تو شدم، عاشق تو بودم، عاشق تو ماندم !