سرّ الحب أن تکون حبک سرّ

راز دوست داشتن به این است
که دوست داشتنت راز باشد!

پ ن: اگر قصد رفتن کرده ای باید همه چیز را با خودت ببری
اولین آن جانم است ...