لا أُحِـبُ الآفِلـِـینَ (76انعام)
نهان ماندن را دوست ندارم

در تقویم فراق و اشتیاق، از کودکی تا أبد
تمام روزها و ماه ها و سالهای من، تو هستی
پس خسوف مکن، ابراهیم نهان شدن را دوست ندارد!

پ ن: گلهایم را بگیر، گلها برای سر مزار خلق نشده اند