و لأن روح کل محب یذهب إلى السماء بعد الموت
أرید أن ینتهی حیاتی قبلک
لأطیر فی السماء و أراک من بعید
هذا عندما أرسل سلامی
تسمعها بقلبک..!!
على الرغم أنک لن تجیب أبدًا
مثل هذا العالم

پس چون روح هر عاشقی بعد مرگ به آسمان میرود
دوست دارم زندگی و حیات من هم، قبل از تو به پایان رسد
تا بتوانم به آسمان پرواز کنم و تو را از آن بالا ببینم
اینگونه هر گاه به تو سلام میکنم
میتوانی آن را در قلب خودت احساس کنی
اگرچه مثل این دنیا، شاید باز هم
جواب سلامم را ندهی!