کنت تخبرنی لقد تعبت من الجمیع 
لماذا لم تخبرنی أنا مثل الجمیع فی عینیک؟!

قبلا به من گفته بودی که از دست «همه» خسته شده ام
اما نگفته بودی که من هم مثل «همه» هستم در چشم تو 

پ ن: کم بالحری ...