معشوق کلماتت را میفهمد و عاشق سکوتت را
اجازه نده خوشبختی را از تو بگیرد
کسی که نه سکوتت را میفهمد و نه کلماتت را

پ ن: ماه غرق میشود، آسمان نگاه میکند
ماه لیلاست، چه کسی او را میفهمد جز مجنون؟!