إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کادُوا یَقْتُلُونَنِی (150أعراف)
ای پیامبر این قوم مرا خوار و زبون داشتند
تا آنجا که نزدیک بود مرا به قتل برسانند

اگر قصد رفتن کرده ای برو
ولی راه بازگشت را هم فراموش مکن
زیرا اگر تمام دنیا تنهایت بگذارند
دانیال تنهایت نمیگذارد!
به تنهایی دنیایت خواهد شد

و تا قیامت، شاه قمرِ آسمان دلت باقی خواهد ماند
این اشکهای غریبی است که به قریبش وفادار است...

پ ن: عشقی که نوشته نشود اتفاق هم نخواهد افتاد
به سرم آمده که میگویم!