و إن کان حبک نار سأحبّ الحریق
فاعلم یا حبیبی بدونک لا أرید الزهور لا أرید ...
اگر عشق تو آتش است، من این سوختن را دوست دارم

بی تو من گلستان را نمیخواهم نمیخواهم!

پی نوشت : هر آنکه نبودش را نمی فهمد لیاقت حضورش را هم ندارد