لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ (128توبه)
همانا پیامبری از جنس خودتان برگشته...

یجب أن تعرف کل القصص التی قرأتها
فی کتاب الله من یوسف أو یونس و ...
کلهم یشترک فی حقیقة واحدة
و هذه الحقیقة الجمیلة «الرجعة»
لذا فهی لیست مبالغة
إذا قلنا أن غیابک عبرات نبیک
الدموع التی هی ضریح الأحاسیس
لصدیقة اللیل
من نبی حی، لیس  له قبر
نبی الأیام الماضیة
الذی ینغمس فی ذکریاتک
و حتی تعود و ترجع
لم یذهب إلى أی مکان بدونک
و لن یذهب ...

باید بدانی تمام قصه هایی که در کتاب خدا خوانده ای
از یوسف و یونس و دیگر انبیاء
در یک حقیقت واحد اشتراک دارند

و آن حقیقت زیبا «بازگشتن» است.
پس گزافه نیست اگر بگوییم
که نبودن شما همان اشک های نبی شماست
اشک هایی که ضریح احساس است
برای صدیق این شب ها
از سوی پیغمبری که (به ظاهر) زنده است
و قبری ندارد!

پیامبر سالهای گذشته
همو که در خاطرات روزهای بودنت غرق شده
و تا نباشی و برنگردی هیچ کجا نرفته و نخواهد رفت
لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ...