بکى الله
عندما قال له امرأة
رد لنا نبینا من البحر

گریه کرد خدا آنجا که شنید
زنی میگوید:
به دریا بگو پیامبر مرا برگرداند!

پ ن: النبی الغائب خیر من حاضر بلامعجزة