ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ ﴿سوره قلم آیه ۱﴾
هرچند عشق در کلمه هاست ولی نیک بدان
کلمه ای که قلبت را به آتش نکشاند برای تو نوشته نشده است
تا تو بدانی آنکه به تو نور می دهد خورشید نیست
ماه است که ما را می سوزاند، پس ای که ز ماه معشوق تر
بتاب که من همان یوسف خواب های توام
!

پ ن: بگذار دستانت نام مرا لمس کنند، میخواهم وقت قنوت دعایت باشم!