هجر زخم است، عشق زخم میشود
تا لیلا مرهم شود شاید، شاید، شاید
پ ن: شاید قدم هایم به کوه نرسد
اما دلی دارم که أینما تکون أحبک!