عین شین قاف ألا یا أیها المعشوق
أ تترک رجلا یقول أنت المحبوب؟!

پ ن: به فاصله نیست، به دل است!