کلاهما ینظران إلى القمر معًا
فی هذه الدقائق و فی هذه اللیالی

هردوی آنها با هم
به ماه نگاه میکنند
در حوالی این دقائق،

در حوالی این شب ها

پ ن: عشق قریب است، غریب تو هستی!