در زمین به سجاده ای قناعت کردیم و به پیراهنی بر تن
تا آدمیان باور کنند زندگی به دوست داشتن است و نه به داشتن!
پ ن: عین چون آغازگر نام توست بیش از تمام حروف دوستش دارم