روز مظهر وفاست و شب نشان أوفیاء
اگر از لشگر وفاداران نبودید
کاش روزها را هم
برای مسلم نامه نمینوشتید!

پ ن: روزهاست ماهی را نمیبینی که هست، اما
ندیدن تو یوسف را به معنای نبودن ماه نیست ...