کلنا یوسف أما فی قصة أحدهم

هر دوی ما یوسف هستیم
اما در قصه ی کسی دیگر ...

پ ن: خوبی بهشت به این است که آدم را همیشه امیدوار نگه میدارد،
به حرفم اما گوش بده عزیز من که «عشق از بهشت هم بهتر است»
پس مبادا از این خانه بروی که اگر هم بروی، باز من دوستت خواهم داشت،
و اگر در بزنم و تو نباشی هم هیچ وقت از سر این درب برنخواهم گشت!