لا تعرف معنی المسافة فی الدنیا
إلا أن تکون مثلی غریباً بین ذوی القربی

معنای فاصله را در دنیا درک نخواهی کرد
جز اینکه مثل من، میان نزدیکانت، غریبانه باشی

پ ن: لا تترک الکتاب و الشای حتی تصل الی القمر