خداوند، همه پیامبران را برای سعادت خلق مبعوث کرده
همه را به جز من که تنها برای آسمان دلت، شبیه ماه کرده!

پ ن: کجاست مثل من، پیغمبری که تنها معجزه اش دوست داشتن تو باشد؟!