نبودن یک چیز است، نماندن چیز دیگر
جاده ها هرگز جدایی نمی اندازند،
ولی سکوت، کار خودش را میکند!

پ ن: الشاهد الوحید علی حزنک، القمر الذی تحت سمائک