لیلا، أنتی إنتهاء هذا الطریق
کما انت إنتهاء کل شیء جمیل!

لیلا، انتهای این جاده، تو هستی همانطور که

منتهای زیبایی های این دنیا نیز تو هستی!