نحنُ یوسفان قصرِ القدر
یُرْسِلونَنَا من مدینة لمدینة
نسافر على أمل أن تحبنا قبلة القمر
نسافر للوصول إلى الجنة
نسافر بحثًا عن الحب
آه، أعوذ بالله من الهجران الطویل

ما یوسفان قصر تقدیریم که روزگار
اینچنین ما را از شهری به شهر دیگر میکشاند
ما سفر میکنیم تنها به این امید که
قبله ی ماه ، دوستمان داشته باشد
سفر میکنیم برای رسیدن به بهشت
سفر میکنیم برای پیدا کردن عشق!
آه که پناه میبرم به خدا از این سفر
و هجرانی که تمام نمیشود!

پ ن: یوما ما ستنتهی قصتنا کما انتهت أحسن القصص