گاهی لازم است به دور خود
دیواری به بلندای کوه رسم کنی

نه برای اینکه از مردم و شهرت دور باشی
بلکه برای آنکه ببینی و به یاد داشته باشی
چه کسی کوه را برای دیدنت بالا می آید!

پ ن: آرزوها بهشتی و واقعیات جهنمی!