اگر چه جاذبه عشق سلسله دل میجنباند تا دف اشتیاق از صمیم سینه به لرزش در آید
و لیکن هرگز از علایق روزگار جز به چند قطره اشک سهمی نداشته ام
پس چون لشگر غم اثری فاحش کرد از دل خواستیم باز هم به سوی پهلوان عراق نبشته آییم
چون میدانستیم تمام هستی و همه ملوک اطراف عالم از خط فرمان امام پری ها انحراف نمی نمایند
این شد که دل به قانون قدیم و سنت نبی سپردیم و توقع به کرم معهود و لطف مألوف حضرت مظلوم نمودیم
که تنها ایشان سخن دل را به گوش مودّت و محبّت بشنوند،
پس پیوسته نبشتیم و خاطرات عرضه کردیم و مرادات خواستیم که کار مملکت و دولت نه به کام ماست
و طلب معشوق نه به وفق حضرت ماست که ما سعادت خود را تنها در مشایعت حضرت دوست میدانیم
و طاعتداری را از أصناف خدمتگاری حضرت او میدانیم پس به حکم این مقدمات نظر عاطفت خود را بر ما شامل
و کمال شفقت پادشاهانه خود را در در شأن ما ساری و جاری بفرما که شما پادشاهی و ما بنده
آیا رواست کمر بندگی ما در تدارک این دشوار بشکند؟!
خداوند شهر رجب عمّت برکاته را نگاه دارد که عاقبت دواعی سیاست ما درین ماه فرا جنبید
و نوایر سخط ما فروغ زد و لواقح عواطف ما بعواصف رحمت بدل شد و کار مقال به مجال کشیده شد
و حضرتم عشقی مقدر ساخت که حتی گرد رخسار ایمانش به هیچ آفریده دیگری نعمت نشده
پس تقدیر چنان است مهمّاتی که پارسال بإعذار ظاهر متعذر گشت امسال به مهمانی عظیمی فیصله خواهد یافت
و آنچه در عرصه سینه محزون بود به زودی در عرصه خاطرت مخزون خواهد گشت و الله الهادی الی الرشاد
آرزو نوشت: خودت را که ندارم ، ای کاش پیراهنی بود که عطر تو را میداد ...