هرچه میخواهی از صبر، از تقدیر،
از قسمت و تلخی این دنیا بگو
اما پس از آن
مرا در آغوش بگیر!

پی نوشت: