الأیام الجمیلة لن یأتی بعدک
الحب فی الکتاب وسیبقى یوسف قصة، دائما

روزهای قشنگ بعد تو دیگر نخواهند آمد
عشق در کتاب و یوسف، قصه خواهد ماند تا ابد