منفصلان و فی قلبهما حبا لا یفترق

از همدیگر جدا هستند ولی در دلهایشان،
عشقی است
کز هم جدا نمیشوند هرگز!
پ ن: می آیی یا بمیرم؟!