إفتحی عناقک، أسدک محزون

آغوشت را باز کن
شیر مرد تو غمگین است!

پ ن: میخوانمت کلمه به کلمه، زخم به زخم،
با سجود، با رکوع، با اشک و دعا ...