شیئان لا أستطیع تغییرهما فی حیاتی:
الأول أنت و الآخر حبک
دوچیز را در زندگی نمیتوانم تغییر دهم
اول تو و دیگری، دوست داشتن تو

پ ن: دل یا باید تنگ باشد یا سنگ!