و الجبال أوفی علی الغریب من القریب

و گاهی کوه ها وفادارترند به غریب
از کسانی که روزی آنها را قریب میدانستیم