إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها (58نساء)  
خداوند شما را فرمان داده که أمانات را به صاحبانش برگردانید
پس بازگرد و بازگردان قلب مرا
مشو چون ماهی که شبها را ساکت است و روزها پنهان!
پ ن: ألف دال عین، من اگر بودم سکوت نمیکردم...