آرزوی عشق داشتم تا أبد
عشق ماند تا أبد و لیکن
حبیب نه!
پ ن : ما فائده العین إن لم تراک؟!