ماه یکی است و آسمان سی و یک شب
معشوق همان ماه است
هر شبی که از عمر عاشق میگذرد
در واقع تکه ای از ماه است
که از او جدا شده و دیگر برنمیگردد
و من ...
مثل کودکی که برای دیدن شهاب،
چشم از آسمان برنمیدارد
همیشه و همیشه دوستت داشته ام
اگرچه شب ها کمی بیشتر!
پس بر من خرده مگیر
که محال است فراموش کردنت
از سوی کسی که به خاطرت
خواب و خوراک دنیا را فراموش کرده است