ما لا یذکره الأطباء فی وصفات الدواء، هو العشق!
العشق الذی لا یمکن الحصول علیه بمال
و لایدرک بجمال و لایقاس جماله مثل جمالک إلا بالقمر (ع)

آنچه که أطباء برای شفای أمراض ذکر نکرده اند
همان عشق است!
عشقی که با ثروت و دارایی به دست نمی آید
و با جمالِ هیچ صورتی درک نگردد و زیبایی اش
مثل زیبایی ات جز با حضرت ماه قیاس و فهم نشود

پ ن: تو را میخواهم و یک فنجان چای و کمی از ماه برای دیدنت