أتحدث معک فی خیالی و أریک فی جنبی، حبّ الذی أکتب الیها ... أما الباقی فردّ السّلام یکفی!

در خیالم همیشه با تو صحبت میکنم گویی آنکه تو را در کنار خود می بینم،

عشقی که همیشه از او نوشته ام، اما برای بقیه تنها جواب سلامم کافی است!

آرزو نوشت: ماه بانوی همیشه شب هایم به جای اسپرسو برای من همان چای را سفارش بده