دعوا کن، اشک بریز، قهر کن، سکوت کن
هر کاری که دوست داری و میتوانی انجام بده،
هر کاری إلا الفراق!

پ ن: ألف و ألف لعنة علی المسافات طویلة!