أنَا قَتیلُ العَبَرَات (امام حسین ع)
من شهید اشک هایم

أکتب للذین أبکونی دون علمهم بعبراتی
أکتب للراحلین و هل لغیرهم تبکی العیون؟!

مینویسم برای آنها که مرا گریاندند
بی آن که اشک هایم را ببینند
مینویسم برای آنان که رفتند و تنهایم گذاشتند
"
آیا این چشم ها، جز برای آنها گریان است؟"