یوسف پیراهنش را داد، من جانم را
این عشق از أحسن القصص چه کم دارد؟!

پ ن: تو ماه منی اگرچه نبینمت ماه ها ...