گفت: تعریف تو از عشق چگونه است؟!
گفتمش دوری تو طوفان نوح هم که باشد تمام میشود

پ ن: مثل ماه، دور و زیبا