أنا أحبک ولکن ما فائدة کلمة -أنا أحبک-
وأنت لا ترغب بوصلی، و لم تشارکنی
علی طی صراط صعب الفراق،
ترکتنی وحدی بغض نظر عن حقیقة ذلک
هذه الدموع ستقتلنی فی غیابک
فلا تقل لی اننی أحبک،
لا فائدة من کلمات حب
یأتی فی غیر حیاتی!

من دوستت دارم ولی چه فایده ای است
در گفتن همیشه این دوستت دارم ها؟!
وقتی تو آرزوی رسیدنمان را نمیکنی
و با من در گذر از این جاده سخت فراق همراه نمیشوی
تو تنهایم گذاشتی با اینکه میدانستی
" این اشک ها در غیاب تو مرا میکشد"
پس به من نگو دوستت دارم
دوستت دارم هایی که پس از مرگ گفته میشوند
دیگر فایده ای ندارند