و لیس لنکون قصة جمیلة أو کلام رومانسیة فقط
لقد ولدنا یوسف لنکون حقیقة للحب!

و نه فقط برای یک قصه ی زیبا و یا یک نامه عاشقانه
ما یوسف به دنیا آمدیم تا حقیقتی باشیم برای عشق!

پ ن: برای ماه که دلتنگ توست در غیاب خویش منصف باش