سیکسر الدعا ظهر المستحیل

دعا کمر هر محالی را خواهد شکست

پ ن: تو همان زندگی هستی که دوستش دارم