إهدنا الصراط المستقیم (6حمد)

در بطن عاشقانه های هر نبی، همیشه این کلماتند که تسبیح میگویند
پس ببخش مرا اگر پیشکش دست های من برای آسمان مهر تو
چیزی نیست جز همین کلمات و آرزوهای بی پایانم
که من تبلور زیباترین سوره قرآنم، نبی سکوت و سخن
تکرار همیشه ی قنوت انتظارم!
انتظاری که راز آفرینش است و چون با حریر صبر پیچیده شود
حجت موجه عشق را در قامت ماه تفسیر میکند
و این همان صراطی ست که خود مقصد است و از مقصد هم زیباتر است

پ ن: خدا همین احساس اشک روی گونه های توست
وقتی که چشمانت را میبندی و به من فکر میکنی