فی غیابک انا بخیر
لیس لانی نسیتک او لانی تعلمت کیف
اتقبل واقع غیابک الصعب، بل لانی احملک فی قلبی دائما

در نبود تو حال من خوب است اما
نه به خاطر اینکه فراموشت کرده باشم
یا اینکه یاد گرفته باشم چگونه با این حقیقت سخت کنار بیایم
من خوب هستم چون همیشه و در همه حال تو را در قلب خودم حس میکنم
پ ن: گاهی دلت میگیرد، اما نه از کسی، نه از چیزی، تنها از خودت!