أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ؟! (36زمر)

از هزاران نفر، از هزاران کلمه، از هزاران بهشت
یک «تو» برایم کافی هستی ای عشق!