آسان است که دست روی چشمانت بگذاری و نگاهش نکنی
اما سخت است که چشم روی قلبت ببندی و دلتنگش نشوی!

پ ن: تو نیستی و برای من شاید مرگ پایان دلتنگی باشد