حیاتنا کلها لن تکون الربیع
أحیانًا تحترقنا فراق المحبوب
وأحیانًا تکون الوحدة الباردة
تجعل شجرة أحلامنا صفراء
کل هذه الفصول تحدث فی الدنیا
ثم یأتی الربیع و یجیء الحبیب
و تزهر حیاتنا!

زندگی که قرار نیست همیشه بهار باشد
گاهی گرمای فراق، دل را میسوزاند
و گاهی سرمای تنهایی
درخت آرزوهای ما را زرد میکند
تمام این فصول در دنیای ما اتفاق می افتد
اما بالاخره بهار میشود، معشوق می آید
و زندگی ما شکوفا میشود!