تبقی علی القلب لو تبعد عن العین

در دلم میمانی حتی اگر از چشمانم دور باشی

پ ن: هیچ چشمی تو را زیباتر از چشمان من نمیبیند