أحدهم لایحادثک

لکنه یفکر بک أکثر مما تتصوّر

یکی از آنها که میشناسی اش شاید با تو صحبت نکند

ولی به قدری به تو فکر میکند که تصورش را هم نمیکنی!

آرزو نوشت: دیگر هیچ نمیخواهم جز تو و یک فنجان چای که تا آخر عمر گرمم کند!