إِنَّا للّه و إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ (156بقره)

همه پس از مرگ به سوی خدا باز میگردند
اما عاشق اوست که تا زنده هست
به آنجا که ماه است برگردد!

پ ن: آیا نام این عشق نیست؟!
« دیدن همیشه ی کسی که دوستش داری در خواب»